Vindkraftens sanne ansikt

veilistaB

Fra Lista vindkrafverk. Foto: Willy Larsen

Vindkraft og vindmøller, har alltid blitt oppfattet som noe positivt. Nærmest et symbol på bærekraftig utvikling. Selv om vindkraftens popularitet synes å være synkende* i Norge,  har vindkraft fremdeles stor støtte blant politikerne. Dette er delvis et resultat av tung reklame fra vindindustrien, sammen med en argumentasjon som går ut på at vindkraft er bra for klimaet. Budskapet har fått gehør hos mange sentrale lokalpolitikerne, mens det lokalt i kommunene er vanlig at både befolkningen og polititkerne er delt på midten når det gjelder syn på vindkraft. Det har vist seg at muligheten for inntekter og arbeidsplasser lokalt vektlegges sterkt i en del kommunene, mens andre kommuner vektlegger de store naturinngrepene og sier nei takk.

Vi  må kunne anta at bare en liten del av befolkningen i Norge har vært i et vindkraftanlegg, selv om mange åpenbart har sett vindkraftanlegg på avstand. Bildene som industrien liker å presentere er gjerne fra anlegg på kontinentet, hvor vindkraftverk kan bygges uten synlige terrenginngrep. Vindturbiner nærmest plassert i ei blomstereng synes å være gjengangeren.

Det er mangel på film og bilder fra norske vindkraftverk i offentligheten. Blant annet derfor har vi laget denne,  for å vise hvordan noen vindkraftanlegg ser ut i Norge. Se: http://youtu.be/PWdoOmHZoig 

Planleggingen av vindkraftverk i Norge skjer i flere faser i følge diverse lover og forskrifter. Konsekvensutredninger (KU) er sentrale. Når Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) og politikere skal si ja eller nei til at det kan bygges vindkraftverk (konsesjon), så er informasjonen i KU avgjørende.

I Norge er kupert terreng og fjell det normale. Gjerne etter at diskusjonene om konsesjon har lagt seg og byggingen starter, oppdager lokalbefolkningen og politikere inngrepene i naturen. En grunn til at dette kommer overraskende er at beskrivelser av terrenginngrepene ikke gjøres i KU, men senere i prosessen og uten at mange klarer å følge med på hva som skjer.

 P1050121_19_02

Fra Lista vindkraftverk. Foto: Oddvin Lund

At terrenginngrepene neglisjeres i konsekvensutredningene (KU) er alvorlig. At direktoratet (NVE) godkjenner dette, også. Det er lett å finne direkte feilinformasjon i KU for vindkraft når det gjelder hva som faktisk kommer til å skje i terrenget. Det opplyses ikke om høyden på skjæringer og fyllinger. Hvor omfattende veianleggene blir for at ekstremt lange (50 m+) og tunge kolli som skal fraktes må vi gjette oss til. Så lange og tunge transporter krever en stiv linjeføring i veiene. Det vil si at veiene må ha store svinger (stor radius) og de kan ikke være bratte. Derfor må veiene skjæres gjennom fjell og bygges opp med høye fyllinger over daler, søkk og myrer.

Veiene, som utgjør ca 700 m vei pr turbin, beskrives gjerne i KU som 5-6 m brede pluss noen meter veiskuldre/fyllinger på sidene. I normalt norsk terreng er realiteten imidlertid at berørt areal gjerne blir det dobbelte. Veibredde rundt 5 m og beskjedne veiskuldre gjelder bare på rette strekninger i flatt terreng. Det vanlige er veibredde på 6-10 m og inngrepsbredde i terrenget på alt fra 15 til 40 m. Opplysningene som finnes i KU er grunnlaget for de som skal utrede virkninger på de naturmangfold og landskap, og med feil opplysninger blir også utredningene utilstrekkelige.

NVE har en oppgave i å revidere sin praksis og rapportere om uheldige virkninger av den omfattende energiutbyggingen videre oppover til sitt departement. Dessverre ser det ikke ut til at NVE tar for seg naturinngrepene i sin kommunikasjon oppover til sitt departement.

For vår del skal vi 3. mars legger fram våre ønsker til en god stortingsmelding om energipolitikken, som nå er under oppstart. Der kommer vi til å be om at det blir en bedre sammenheng mellom natur/miljøpolitikken og energipolitikken, og at vi ikke ofrer verdifull natur på grunn av tvilsomme teorier om at vi må bygge ut mye mer vannkraft og vindkraft i sårbar natur for å redde sårbar natur (som klimatiltakene egentlig skal føre til).

 ( Se også kronikk om Planløs vindkraftsatsing fra Samarbeidsrådet for naturvernsaker v/Arnodd Håpnes i dag: http://tinyurl.com/kr3hrnn )

 * = i følge TNS Gallups Klimabarometer 2013
 
 

Det er stengt for kommentarer.