Verdier og makt i samfunnsdebatten

Norsk samfunnsutvikling fører til nedbygging av naturen, er dette nødvendig for velstand? Spørsmålet er oppe til debatt når Naturfilosofisk seminar går av stabelen 22. mai i Litteraturhuset.

Hvert år arrangeres det jevnlig naturfilosofiske seminar, der styringsgruppen søker å sette dagsaktuelle tema om natur og naturbruk på agendaen. I år mer aktuelt enn noen sinne!

Vann- og vindkraft
Denne gangen er det verdier og makt i naturdebatten som er sentrale tema for seminaret,
Flere av innlegg i årets seminar tar utgangspunkt i den omfattende utbyggingen av vann- og vindkraft som skjer nå. Lokalt er det stort engasjement for at denne utbyggingen skal skje på en mest mulig naturvennlig måte. Særlig vindkraftplanene som fremmes skaper konflikter rundt om i kommunene og debatten handler gjerne om hvordan vi skal forvalte «ubetalelige» verdier som landskapsopplevelse og biologisk mangfold. Disse verdiene setter skarpt opp mot økonomisk aktivitet og arbeidsplasser.

Rune Ripe
Skal urørt natur høre fortiden til?

Arbeiderpartiet og natur
Blant innlederne står blant annet Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet. Hun skal snakke om APs verdigrunnlag og følgene for naturvern og vårt forbruk av natur. Det blir spennende å høre hvordan dette viktige tema blir presentert fra et regjeringsparti som sier ja til konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Andre innledere er blant annet Hans Kolstad som skal snakke om velferd må gå på bekostning av naturen og Sigmund Hågvar som har temaet «Det tapte landskapet: Hva gjør det med oss?»

Møteplass
Naturfilosofisk seminar ønsker å drøfte vårt forhold til naturen og til naturvennlig utvikling. Seminaret har til hensikt å gi mennesker med ulike tilnærminger og holdninger til natur og naturforståelse en møteplass for utveksling av ideer.

Ved å skape et tverrfaglig forum får vi belyst forskjellige sider ved forholdet mellom natur og kultur og de spørsmål om verdier og forvaltning dette reiser. Med deltakelse fra offentlig og privat sektor så vel som fra ulike organisasjoner, håper vi å bidra til en vårløsning for en kultur som er frosset fast på kollisjonskurs med naturen.

Seminarrekke
Naturfilosofisk seminar utgjør en seminarrekke med årlige møter. Bidragene fra de første fem årene er blitt publisert i «Naturfilosofisk årbok». Det første møtet ble avholdt på Turtagrø høsten 1995. Seminaret arrangeres på ideell basis. Arrangører av seminaret er styret i stiftelsen Naturfilosofisk seminar.

Påmeldingsfrist til Naturfilosofisk seminar er 15. mai på www.naturfilosofi.no.

Det er stengt for kommentarer.