Råkjøring i snøskutersaken

Skal vi fortsatt kunne nyte stillheten på fjellet, skogen og vidda, eller kommer turene til å bli preget av støyen fra et kraftig økende antall snøskutere? Dette spørsmålet kan bli satt på spissen i vår.

Den såkalte forsøksordningen må avsluttes og regjeringen må få beskjed om å legge fram et formelt lovforslag for Stortinget.

Den såkalte forsøksordningen må avsluttes og regjeringen må få beskjed om å legge fram et formelt lovforslag for Stortinget.

Regjeringen har iverksatt en såkalt forsøksordning som gir kommunene mulighet til å innføre snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Dette står klart i strid med loven om motorferdsel i utmark og vassdrag, som sier at det ikke er tillatt med motorkjøretøyer i utmark og vassdrag, annet enn til nødvendig nyttetransport.

Dette er ikke lenger en forsøksordning. Når alle kommuner som ønsker det kan få dispensasjon fra motorferdselloven, betyr dette i praksis at loven er satt til side. Regjeringen opphever i realiteten forbudet mot fornøyelseskjøring og åpner opp for løyper i store deler av Norge. Det gjøres uten en forsvarlig saksbehandling som sikrer at berørte parter og natur- og friluftsinteresser er hørt og uten at Stortinget har fått behandle saken.

Mange har reagert på regjeringens snarvei utenom Stortinget. Flere jurister har påpekt at det ikke er hjemmel i forsøksloven for en slik ordning. Det samme skrev Stortingets utredningsseksjon i sin vurdering av saken. Jussprofessor og ekspert på forvaltningsrett, Jan Fridthjof Bernt, mener regjeringens framgangsmåte strider mot grunnloven.

Når regjeringen likevel ikke stanset forsøket, sendte DNT, Friluftslivets fellesorganisasjon og Virke inn en formell klage til Sivilombudsmannen i november i fjor. Vi mener det er alvorlig når regjeringen setter til side demokratiske spilleregler. Denne saken handler dessuten om spesielt viktige verdier som nå står på spill: Muligheten til å oppleve naturen og drive med friluftsliv uten forstyrrelser og motorstøy.

DNT er ikke imot all snøskuterkjøring. Det vil alltid være behov for noe nyttetransport med snøskuter. Men av hensyn til trivsel og naturopplevelser for folk flest må vi begrense snøskuterkjøringen til dette. Om lag 75 prosent av befolkningen er enige med oss i at det ikke bør bli mer motorferdsel i naturen. I et stadig mer hektisk og høylytt samfunn er mange opptatt av å ta vare på de siste områdene der det fortsatt er mulig å oppleve stille natur.

DNT blir gjerne med på en diskusjon om en oppdatering av motorferdselloven og hvordan man kan legge mer av forvaltningen av motorferdsel til kommunene. Men vi mener det må settes tydelige nasjonale retningslinjer som sikrer hensynet til natur- og friluftsliv, og at det må være en spesielt restriktiv praksis i noen nasjonalt definerte områder. Naturen er et viktig fellesgode, og det er fellesskapet som må legge de overordnede føringene.

Sivilombudsmannens vurdering av saken er ventet i løpet av et par uker. Og før Stortinget tar sommerferie skal de behandle et forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre som ber regjeringen avslutte forsøksordningen, og i stedet legge frem et skikkelig lovforslag for Stortinget.

Vi forventer nå at Stortinget tar sine egne regler for demokratiske prosesser på alvor og setter ned foten i denne saken. Den såkalte forsøksordningen må avsluttes og regjeringen må få beskjed om å legge fram et formelt lovforslag for Stortinget. Bare på den måten kan vi sikre at natur- og friluftsinteresser, og alle berørte parter, blir hørt. Da kan denne saken endelig blir behandlet med det alvor den fortjener.

Kronikken stod på trykk i Nationen 2. juni 2014.

Det er stengt for kommentarer.