Opplevelsesrike landskap

Medlemstallet i DNT når stadig nye høyder. Stadig flere ser gleden av friluftslivsaktivitet, både i hverdagen og i ferier. Kanskje ikke så rart. I Norge har vi tilgang på naturopplevelser i verdensklasse. Det gjør vår visjon om å gi naturopplevelser for livet, mulig å oppnå.

Men hva er det som gir oss naturopplevelse? Undersøkelser om hvorfor vi driver friluftslivsaktivitet viser at det er muligheten til å oppleve landskap, stemninger i naturen, ro og harmoni som i størst grad motiverer oss. Friluftsliv og naturopplevelse er altså langt mer enn en form for fysisk aktivitet. Det handler i like stor grad om avkobling, redusert stress og mangfoldig bruk av sansene. Områder som er viktig for friluftslivet må ikke bare tilrettelegges for aktivitet. De må innby til aktivitet.

Som landets største tilrettelegger for friluftslivsaktivitet har DNT derfor et særlig ansvar for å si fra når viktige opplevelseskvaliteter forsvinner. Og det gjør de hele tiden. Stor aktivitet i energisektoren, nedbygging av grøntarealer i tett befolkede områder og gjengroing av kulturlandskapet er noen eksempler.

Å forvalte våre felles landskapsressurser handler ikke bare om vern av natur, men å velge hvilke opplevelseskvaliteter vi ønsker skal bevares eller styrkes. Gjennom tydelige mål kan vi bidra til å styre landskapsendringene. Men i dag har ikke Norge noen samlet landskapspolitikk. Opplevelseskvaliteter som DNTs visjon bygger på, endres ut i fra ulike mål og føringer. Vi ønsker å bidra til gode naturopplevelser også i fremtiden. For at vi skal få til det, trenger vi en nasjonal landskapspolitikk slik at landskapet ivaretas på en helhetlig måte.

Det er stengt for kommentarer.