Norsk kultur – DNTs hytter og ruter

Norsk kultur har vært et mye omskrevet tema den siste tiden. Kultur er vel egentlig ikke noe entydig – nettopp fordi hver og en av oss opplever innholdet i kulturbegrepet forskjellig. Og nettopp det er det viktig å ha respekt for.

Men som et aktivt DNT-medlem, og enda mer som en mangeårig ansatt i den samme forening, gledet det meg stort da jeg leste resultatet av en undersøkelse om hva nordmenn flest satte øverst på listen – det enkle livet i naturen gjerne forbundet med en enkel hytte! Og det er her DNTs virksomhet kommer inn.

DNTs hovedmål er å få flere ut på tur og synliggjøre de helsebringende effektene av friluftsliv, og DNT har et aktivitetstilbud som retter seg mot hele befolkningen. Vi skal ha et tilbud hvor alle skal føle seg velkommen og legge spesielt til rette for grupper som i dag ikke er kjent med tilbudet. Samtidig skal vi bidra til å gjøre det lett for folk å bruke naturen og oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.

Hallingskeid_tidlig_vintersol

Hytta Hallingsskeid på Hardervidda.

DNTs virksomhet – tradisjon og fornyelse!
Det enkle og lite ressurskrevende friluftslivet i Norge, som fotturer og skiturer fra hytte til hytte, har lange tradisjoner i Norge. Tradisjonelt friluftsliv med enkle midler vil også bidra til at man ønsker å ta vare på og verne om naturen. DNTs medlemsforeninger har gjennom sin lange historie etablert og driftet et nasjonalt nettverk av stier, løyper og overnattingssteder – nå også langs kysten og i skogsområdene rundt byer og tettsteder. Dette gir organisasjonen en spesiell rolle, og et spesielt ansvar, for videreføring av et tilbud av det enkle friluftslivet.

DNTs hytter
DNTs mange selv- og ubetjente hytter samt de betjente hyttene sikrer enkelhet og miljøvennlighet og bidrar til en tilrettelegging som er allment tilgjengelig. I 2013 vil hytte nr. 500 bli bygget!

Stortingsmelding om friluftsliv
I Stortingsmelding nr. 39 Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet (2000 – 2001) kan vi blant annet lese følgende som berører vår virksomhet, og som må ligge til grunn for drift og utvikling av hytte- og rutenettet fremover:
”I tillegg til nærmområda har skog- og fjellområda alltid vore, og vil framleis vere viktig område for friluftsliv. Naturområde i samband med hytteområde, hotell, turisthytter og liknande der det er lagt til rette med stigar, turkart m.v., blir mykje brukt. …. I tillegg til tilrettelegging for friluftsliv er høvet til overnatting eit sentralt grunnlag for desse områda sin popularitet”. I samme avsnitt kan man lese følgende: ”Område der ein ikkje har lagt til rette for ferdsel, har naturlig nok mindre trafikk, men dei er likevel viktige for å ta vare på mangfaldet av høve til utøving av friluftsliv. Særlig viktige er dei større samanhengande inngrepsfrie områda.”

Norsk kultur på sitt beste
Føringer fra myndighetene (Norsk sti- og løypeplan 1994-10) samt en egen hytte- og rutestrategi ligger til grunn for det arbeidet DNT sentralt og DNTs medlemsforeninger har gjort i forhold til hytter og ruter. Målet med DNT-strategien er blant annet å bedre tilbudet til medlemmene gjennom en bedre koordinering og helhetlig utvikling av tilbudet og sikre at medlemsforeningene får gode rammevilkår for drift av hytter og ruter og at disse har en driftsform som harmonerer med prinsippene for miljøvennlig drift. Det er viktig at hele DNT har fokus på hytte- og rutetilbudet, og at det arbeides aktivt for å få synliggjort dette fantastiske tilbudet for enda flere mennesker. Hytte- til hyttekonseptet, med en stor andel av selvbetjeningshytter, er unikt og må løftes fram i markedsføringen av DNT både fra sentralt og lokalt hold. Dette er norsk kultur på sitt beste!

Det er stengt for kommentarer.