Miljøhensyn ofres i vindkraftutbyggingen

DNT skal rette søkelyset mot utbygginger som vil ødelegge kystlandskapet. Vi er særlig bekymret for at store inngrep i norsk natur presses gjennom uten forsvarlig saksbehandling.

Turer i kyststier og aktiviteter som padling er sentrale i DNTs stadig økende kysttilbud. Men hvordan forvalter samfunnet det unike kyst- og fjordlandskapet? Vi har en oppgave i å fremme bevisstheten om landskapets verdier, både i befolkningen og i forvaltningen. Det er særlig energipolitikken vi er opptatt av nå. For det er denne industrien som nå endrer landskapet, noen steder i dramatisk grad.

Det politiske og økonomiske presset for utbygging av vindkraft er stort. Det skal mye til for at kommunestyrene går i mot planene, for hvem vil hindre økonomisk vekst i bygdene? På Stortinget skriker noen politikere etter mer fart i utbyggingen av fornybar energi, og utbyggingen blir sett på som hovedgrep i arbeidet med å redde klimaet. Utbyggere skynder seg å sende inn sine planer for om mulig å få anlegget sitt kvalifisert for subsidier (elsertifikater).

DNT mener NVEs avgjørelser i for liten grad tar hensyn til de negative sidene ved vindkraftutbyggingen.

Dette krever saksbehandling som tar ulike hensyn på alvor. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler alle søknadene. NVEs egne vurderinger i sluttfasen av saksbehandlingen overstyrer alle innspill og bakenforliggende styringsverktøy, lover m.v. Dette gjelder også de miljøfaglige vurderingene som miljømyndighetene har gjort.

Noen konsensjoner bør avslås av miljøhensyn

Det er bare hvis NVE selv mener miljøulempene er større enn de samfunnsmessige fordelene at NVE kan gi avslag.  Dette forplikter NVE til å håndtere sakene grundig og og miljømyndighetene må passe på at de ikke blir satt på sidelinjen. Det hadde vært interessant å vite om Miljøverndepartementet noen gang har sørget for at konsesjon avslås av miljøhensyn etter at NVE har gitt konsesjon, men svaret på dette er dessverre unntatt offentlighet.

Ute i landet er disse store industrianleggene nesten alltid kontroversielle. NVEs erfaring er at visuelle virkningene for landskapet oppfattes som den største ulempen med et vindkraftverk. Der man tar seg tid til folkeavstemminger bekreftes dette. Resultatet er gjerne at rundt halvparten av de som stemmer er i mot bygging av vindkraftanlegg, åpenbart begrunnet i visuelle hensyn og naturinngrep.

Vi skulle dermed tro at konflikter blir reflektert i NVEs begrunnelser for konsesjon eller avslag på konsesjon, noe som dessverre ikke er tilfellet. Til og med anlegg som miljømyndighetene mener vil ha «stor» eller «svært stor» negativ virkning for nasjonale miljøinteresser gis regelmessig konsesjon. Visuelle (landskapsestetiske) hensyn tillegges nesten ingen vekt, det er nesten alltid tekniske og økonomiske hensyn som brukes som avslagsgrunner.

Savner samlet plan for utbygging

Det foretas ingen samlet vurdering av hvilke konsekvenser utbyggingen kan få for det norske  landskapet som helhet. Sak-til-sak-tilnærmingen dominerer fortsatt. Derfor er det tid for å stoppe opp og gi miljøhensyn i planleggingen en sjanse. Det har vi tid til, siden det enkelt sagt allerede er gitt konsesjoner til flere anlegg enn det som i følge NVE kommer til å bli bygget de neste 10 årene.

5 kommentarer til Miljøhensyn ofres i vindkraftutbyggingen

 1. Oddvar Paulsen sier:

  ENDELIG!! Det var på tide at turistforeningen kom på banen i denne saken. Dere må gå sammen med Norges Jeger & Fiskeforbund (og lignende foreninger) for å fronte denne saken om sentral styring av vindkraftutbygginga, på lik linje som vannkraftutbygginga. Dere vi da ha mange 100-tusen medlemer i ryggen. Dette MÅ bli en valgsak til neste høst. Vi kan IKKE ødelegge den flotte naturen vår, for så å eksportere kraften til europa for at de skal fortsette å øke energiforbruket.

 2. Oddvin Lund sier:

  Takk for innspillet. DNT har vært på banen lenge, siden oppstarten av vindkraftprosjektene, men vi har sikkert ikke vært aktive og skarpe nok. Det som nå skjer er jo tildels et resultat av diskusjoner og avgjørelser som skjedde for noen år sia. Vi samarbeidet med andre foreninger, ja.

 3. Sveinulf Vågene sier:

  Det er kjempefint at DNT står på i denne saken og jeg er absolutt enig med Oddvar Paulsen at dette må bli en valgsak til neste høst. Vi har ikke råd til å velge inn nok en naiv regjering med like ukyndige ministere som vi har i dag.
  Jeg har jobbet i oljeindustrien i mange år og har sett de krav myndighetene stiller og de enorme pengesummene industrien ofte bruker på å beskytte miljøet, for eksempel kan det koste titalls millioner kroner å undersøke og unngå koraller på havbunnen. Og la meg bare ha sagt at det er bra at man her etter hvert har klart å etablere en god standard for miljøvern her! Det skjedde imidlertid ikke over natten.
  Når man så beveger seg inn på vindkraft som ennå er i sin pure barndom, er det som å ta et steg inn i en «Alice i Eventyrland» verden hvor alle etablerte normer for miljøvern plutselig er snudd opp-ned. Her bygges gigantiske monster-turbiner som rekker hundrevis av meter opp på de mest visuelle steder og myndighetene gir ubekymret tillatelser over en lav sko. Brede veier av nesten motorvei-format pløyer seg frem i sårbar natur i strak linje gjennom fjell og torvmyrer for å frakte de gigantiske rotorbladene inn. For å føre kraften inn på nettet bygges svære kraftlinjer rett gjennom bygdesamfunn uten hensyn til miljøet og protestene fra menneskene som må bo under de store kraft-tårnene. Det er Davids kamp mot Goliat. Lokalsamfunn splittes i kamp mot all denne urett som blir trykket ned over folks hoder. Samtidig står CO2-forgiftede såkalte «miljøvernere» på sidelinjen og applauderer det hele. Det er utrolig trist å se at indrefileten av den mest sårbare norske natur selges til spottpris til kyniske vindkraftutbyggere av grådige grunneiere og naive kommuner som ikke bryr seg om annet enn pengene.
  Dersom man tar seg tid til å sette seg inn i hva vindkraft egentlig innebærer så finner man så mange problemer med denne energiformen at det ikke kan være tvil om at dette på alle nivå bare handler om penger og grådighet iblandet litt skinn-idealisme. Og attpåtil skal vi innbyggere være med å betale for dette bedraget i form av avgifter, skatteletter til industrien samt kostbare overdimensjonerte kraftlinjer og kabler – jeg skjemmes over våre tåpelige og naive politikere som lar dette skje!

 4. EHM! sier:

  Vindmøller kommer til å gjøre som trifidene (I trifidenes dager). Når de blir mange nok kommer de for å ta oss.

 5. Vidar Lindefjeld sier:

  Nå er det jo ikke bare kystlandskaper om trues! Det foreligger en rekke søknader og planer også i innlandet som truer flotte naturområder, med verdier som rekreasjon, fiske og dyreliv. Et eksempel er det som nå skjer i store deler av Vest-Agder, med vindkraftplaner i kommuner som Kvinesdal, Hægebostad og Sirdal – i tillegg til planer ved kysten. Kan DNT se nærmere på slike planer også? Skadevirkningene blir like store her også.