Energipolitikken: La kunnskapen bestemme!

Norge mister stadig flere verdifulle naturområder på grunn av kraftutbygginger. DNT er bekymret for utviklingen. Norges største friluftsorganisasjon  er opptatt av at nasjonen skal klare overgangen fra et fossilt til et fornybarsamfunn, men  det må gjøres på en måte som skjermer viktige natur- og friluftslivsområder. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har dessverre feilet grovt og må fratas dette ansvaret. Miljødirektoratet må ta over, slik at de bestemmer innenfor sitt eget fagområde.

Stort press på norsk natur

Elsertifikatordningen, og politisk aksept for teorien om at mer kraftutbygging er bra for klimaet, har ført til et stort press på norsk natur.

Viktige trekk for situasjonen er nå:

Oppsummert: Lite samfunnsmessig rasjonell energiutbygging (noe energiloven egentlig krever) med store naturinngrep og konflikter som resultat.

Energimeldingen, som Stortinget behandler nå, mangler tiltak for å skjerme natur i forbindelse med kraftutbygginger. Vi finner ingen beskrivelse eller analyse av konflikten mellom allmenne hensyn og kraftutbygging.

NVE feiler

Vi ser alvorlige mangler i hvordan NVE behandler naturvern, friluftsliv og landskap (allmenne interesser) i konsesjonsbehandlingen. Miljødirektoratet, fagmyndigheten på området, gjør sine innspill men blir ofte ikke lyttet til. Kun i ytterst få saker har NVE lagt avgjørende vekt på allmenne hensyn og avslått vindkraftkonsesjon, til tross for at hele ca. 130 saker er konsesjonsbehandlet. Det er gitt et stort antall småkraftkonsesjoner uten at behovet for vern av denne type vassdrag er gitt en samlet vurdering. Mangler i NVEs saksbehandling og avgjørelser er påpekt av forskning, Miljødirektoratet, offentlige utredninger, Riksrevisjonen, fra oss i organisasjonene og i NVEs egenbestilte rapporter, men uten at dette synes å hjelpe nevneverdig.

Ny fordeling av ansvar mellom direktoratene

Energi- og miljømyndighetene må derfor få et delt ansvar, der miljømyndighetene gir konsesjon til naturinngrepet, og energimyndighetene til energitiltaket. Dette kan sikre en beslutningsprosess som også ivaretar nasjonale miljømål (klima, naturmangfold, friluftsliv, landskap) og kan sikre faglig gode konsekvensutredninger.

DNT har, i samarbeid med Naturvernforbundet, WWF, Norsk Friluftsliv og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold bedt Stortinget kreve at Regjeringen legger frem lovforslag om hvordan miljømyndighetene kan gis formell kompetanse til å gi konsesjon til naturinngrepet i energitiltak, og dermed overta ansvaret for eget fagområde innenfor energisektoren. Dette kan gjøres etter mønster fra forurensningssaker, hvor Miljødirektoratet bestemmer om det skal gis konsesjon til utslipp/støy.

Store dimensjoner: Ei monstermast (i rød ring) blir liten sammenlignet med en vindturbin. Foto: OL

monstermast arjang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.