En vaktbikkje for naturen

Vindkraft – motorferdsel i utmark – vasskraftutbygging – energieffektivisering – energireduksjon. Dette er noen av sakene FNF er opptatt av.

Naturen er grunnlaget og arenaen for utøvelse av det enkle og naturvennlige friluftslivet. Naturen er imidlertid under et stadig økende press fra ulike utbyggingsinteresser. Dette presset medfører blant annet til at det blir færre uberørte områder, færre grøntområdet i byer og tettsteder, redusert adgang til strandsonen og fjellet, redusert biologisk mangfold, økt motorferdsel og mer støy og forurensning. Flere og flere avgjørelser med betydning for natur og friluftsliv delegeres til kommunene, og det er i hovedsak i kommuneplanen at arealene disponeres til forskjellige formål.

På nasjonalt nivå samarbeider friluftslivsorganisasjonene gjennom Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO. FRIFOs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur) 

Behov for en vaktbikkje på fylkesnivå – På fylkesnivå har det vært lite samarbeid mellom friluftslivs- og naturvernorganisasjoner. Med forvaltningsreformen fra 2010, som har ført til mer makt og ansvar overført fra stat til regioner, fylkeskommuner og kommuner, oppstod behovet for å gjøre frilufts- og naturvernorganisasjonene mer «påvirkningsdyktige» på fylkesnivå. Beslutningene i mange miljø- og friluftslivssaker er blitt desentralisert slik at organisasjonene sentralledd ikke lenger er høringsinstans. Dette ville svekke friluftslivets innflytelse i det økende antall friluftslivs- og naturvernsaker. Organisasjonene har derfor opprettet FNF i hvert fylke, finansiert over MDs budsjett, for å ha en aktør som kunne ivareta denne rollen.

FNF skal prioritere arealsaker og andre saker med konsekvenser for naturverdier og friluftsliv ved å samle alle de gode kreftene i det enkelte fylke. FNF er et bredt sammensatt samarbeidsforum for frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå, som skal fange opp viktige saker som har betydning for natur og friluftsliv i det enkelte fylke. FNF skal samle og samordne ressurser og vise styrke, skal medvirke til kompetanseutvikling og derigjennom styrke organisasjonene som er med i forumet.

Hvert fylke i Norge har nå en FNF-koordinator. FNF-koordinatorene kan være viktige bindeledd mellom frivillige organisasjoner, politikere og offentlige ansatte på mange viktige områder. De har kompetanse og nettverk som er avgjørende i kampen for å sikre at fremtidige generasjoner har naturområder å drive friluftsliv i. La oss samle kreftene på disse meget viktige områdene og la 2013 bli et år med synlig resultat.

Skrevet av Anne Mari Amelfot Hjelle, leder av styringsgruppen i FNF nasjonalt.

Det er stengt for kommentarer.