Se opp…Seniorbølgen er i bevegelse!

Antall eldre i Norge øker i rekordfart,-  men også antallet personer over 60 år med tid og ressurser til å gjøre noe for egen og andres livskvalitet. Det er denne bølgen som kan skape bevegelse! 

På min tidligere arbeidsplass var det å få tittelen «senior-forsker» et bevis på kompetanse og velfortjent lønn. Rundt 50 000 av DNTs medlemmer er i dag over 60 år. De er en ressurssterk gruppe hvor mange er med og tar ansvar for egen og andres hverdagsaktivitet i organisasjonen.

En tsunami av ressurspersoner

På landsbasis er det over 40 seniorgrupper gjennomfører egne dagsturer av og for gruppen 60+. Som et eksempel er det over 9000 deltakere på tematurer i Oslo-området årlig. Turene planlegges ut fra deltakernes ønsker og forutsetninger. Du kan velge mellom ulike turlengder. Det er naturopplevelsen og det sosiale som står i sentrum. Et nytt samarbeid med utvalgte storbyer om lavterskel-turer i utvalgte bydeler med levekårsutfordringer, er med på å rekruttere på tvers av sosiale forskjeller. Vi ønsker å legge til rette for et tilbud der folk over 60 er med på å skape aktivitet for andre seniorer. Etterkrigstidens fødselskull utgjør en tsunami av ressurspersoner for våre helsefremmende aktiviteter.

Etterkrigstidens fødselskull utgjør en tsunami av ressurspersoner for våre helsefremmende aktiviteter.

Seniorer marsjerer

Mandag 1.oktober arrangerer DNT for første gang SeniormarsjenSongsvann i Oslo og ved Fysakhallen i Bergen. Dagen marker det Europeiske året for aktiv aldring og den internasjonale eldredagen. Ved Mosvatnet i Stavanger blir det aktivitetsdag på søndag med motto «på tvers av generasjonene». For nå bredere ut til flere samarbeider de lokale foreningene med det offentlige og andre frivilligere organisasjoner.

En gratis styrkedråpe

Nye rapporter fra Helsedirektoratet om motivasjon hos inaktive og kartlegging av fysisk aktivitet blant eldre i Norge viser hvor sentral turgåing er i folkehelsearbeidet, – gjerne i kombinasjon med kultur/naturopplevelser i samvær med andre. Å bli med i et turfellesskap kan både være veien ut av ensomhet og inaktivitet.

Selv meget gamle får en positiv helseeffekt av mosjon og vi vet at sterkere muskulatur bidrar til hurtigere gange, balanse, spontan fysisk aktivitet og dermed økt selvhjulpenhet og livskvalitet. Jevnlige naturopplevelser og mosjon innenfor en sosial ramme gir overskudd og glede og utgjør samme virkning som lykkepillene legene skriver ut hver uke.

Med tanke på at eldre står for over halve volumet i helsetjenesten og at kartlegginger fra 2008-2009 viser at kun 11 prosent av kvinner og 17 % av mennene over 70 år oppfyller anbefalingene om minst 30 minutter daglig moderat fysisk aktivitet, er satsing på å skape motiverende aktivitetstilbud med lav inngangsverdi for de over 60, viktig for helesamfunnet.

Jevnlige turer i naturen utgjør samme virkning som lykkepillene legene skriver ut hver dag.

DNT ønsker å være en samfunnsaktør for å få nye grupper voksne fysisk aktive. Å utvikle flere aktivitetstilbud på dagtid og opprette flere seniortilbud i nærområdene, er definerte tiltak i DNTs folkehelsearbeid. Våre ressurssterke seniorer er klare for å ta i et tak for å skape en aktiv hverdag for seg selv og andre. Se opp! Seniorbølgen er i bevegelse!

En kommentar til Se opp…Seniorbølgen er i bevegelse!

  1. JEG SKULLE GJERNE HA LITT OPPLYSNINGER OM SENIORTURER I FJELLET SOMMEREN 2013.
    TAKK PAA FORHAND.
    MECHTILDE WILLUMSEN
    17027 APPLE RIVER DRIVE
    CYPRESS,TX,77433