Folkehelse må integreres i Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan skal legges fram som stortingsmelding tidlig i 2013. Bidrar den til å løse de rette utfordringene?

Tilrettelegging for gåing, sykling og kollektivtransport er også folkehelsetiltak.

Nasjonal transportplan (NTP) oppfattes gjerne som en plan for hvordan befolkningens transportbehov kan løses på en mest mulig effektiv måte. Det er den ikke. Det er en samfunnsplan som skal bidra til å nå alle relevante politiske mål.

Helse i alt vi gjør!
En friskere befolkning er den beste investeringen for fremtiden, og det skal være helse i alt vi gjør, sa helseministeren på årets helsekonferanse i mai. Dette sa hun fordi inaktivitet har gitt et stort helsebudsjett og fordi aktivitet er den beste medisin for en frisk befolkning.

Friluftsliv må integreres i by- og tettstedsutviklingen
Å satse på gåing, sykling og kollektivtransport gir ikke bare en effektiv transportfordeling. Det styrker også den helsefremmende effekten. Dersom de rette løsningene velges og utformingen gjøres med høy kvalitet, kan slike strukturer også benyttes til friluftsliv.

Transportløsninger må tilrettelegge for friluftsliv
Stadig fler av oss bor i byer, og rådende arealpolitikk for byområder tilsier at vi skal bo tett og at færre kan eie egen bil. Dersom friluftsliv fortsatt skal være en viktig del av det norske samfunnet og vi ønsker at flere nordmenn skal feriere i eget land, må transportsystemet også tilpasses slike transportbehov.

Her går reiselivstiltakene i NTP i feil retning. Istedenfor å bidra til et bærekraftig og naturbasert reiseliv, som er de bærende elementene i regjeringens nye reiselivsstrategi, satses det på det bilbaserte reiselivet. NTP burde heller bidra til å fremme kollektivbaserte naturopplevelser, som både er god helse- og klimapolitikk.

Helseperspektivet må styrkes
Forslag til ny transportplan satser på gåing, sykling og kollektivtransport kun i de største byområdene. Å la helse inngå i planens overordnede mål ville endret på denne prioriteringen.

Det er stengt for kommentarer.