En innovatør i folkehelsearbeidet

Prosjektet Turresepten- DNTs aktivitetsresept, får i dag Årets Hjelpestikkepris på kr 400.000 for å «ha gjort en betydelig sosial/humanitær innsats…». I løpet av tre år har 27.000 deltatt på 2500 lavterskelaktiviteter i regi av turistforeningene i 12 fylker. Dugnadsverdien var i 2011 beregnet til ca. 4 millioner kroner.

DNT bestemte i 2006 å styrke DNTs samfunnsaktørolle, jobbe strategisk med folkehelsearbeid og «fylle Grønn resept med innhold». Vi ville tilby turglede og sosialt fellesskap til dem som ønsket en mer aktiv hverdag.

For å nå nye grupper ville vi gjøre det i samarbeid med det offentlige og andre samarbeidspartnere. Vi ville gi legene et aktivitetstilbud de kunne tipse pasienten om, fremfor den vanlige moralpreken om å bevege seg mer. Extrastiftelsen ga høsten 2008 forhåndstilslag på 1,2 millioner kroner for å gjennomføre et treårig lavterskelprosjekt, noe som ga en langsiktighet som var avgjørende for suksessen til Turresept-prosjektet. Mobilisering av frivillige ressurser og møtevirksomhet på dagtid krever ansatte.

Tidligere samarbeid med fastleger i Hamar og lærings- og mestringssenteret i Bærum hadde gitt oss erfaringer vi ville bygge vider på. I tillegg hadde både prosjektleder og prosjektkoordinator egne erfaringer som tidligere «brukere». Det viste seg imidlertid raskt at det å jobbe helhetlig med folkehelsearbeid, i samarbeid med frivilligheten, var nybrottsarbeid for de fleste kommunene i Norge!

Fem fylkeskommuner var med i Helsedirektoratets forsøk med Aktivitet på resept, og vi knyttet derfor raskt kontakt med særlig Buskerud fylkeskommune og frisklivssentralene i Modum og Eiker. Her var folkehelsearbeidet forankret i regionale og kommunale planer. Ikke bare ansatte ved de kommunale frisklivssentralene, men også kommunens ledelse engasjerte seg i samarbeidet noe som har resultert i oppstart av lokallag, tilrettelegging av stier, markahytte og utforming av lavterskeltilbud. For friklivssentralene var og er det et stort behov for å legge til rette for ordinære turaktiviteter etter av «frisklivs-perioden» på 12 uker er overstått og den enkelte er overlatt til seg selv.

Felles for alle aktiviteter utviklet gjennom prosjektet er at de er ordinære lavterskeltilbud hvor alle kan delta, -der du ikke er «pasient», men selv har ansvar for egen deltakelse og beveger deg fordi tur er herlig og hyggelig!

Det er behov for overordnet forankring på rådmannsnivå før man starter opp konkrete samarbeidstiltak. Dette er i tråd med kommunens nye tverrsektorielle ansvar for folkehelsetilbudet og bidrar til helhetlig og langsiktig planlegging av tilbudet.

I Modum og Øvre og Nedre Eiker er det startet opp Ut på tur-grupper som ukentlig har ca 30-40 deltakere. DNT sørger for turlederopplæring av tidligere »brukere» fra frisklivssentralene og tidligpensjonister som drifter gruppene sammen med lokal prosjektleder. I Telemark Turistforening og Drammen og Oplands Turistforening får folk på arbeidsavklaring og attføring jobb som koordinator for nærturene. I Stavanger har eksisterende Hverdagsturer fått en lavere terskel og det er inngått samarbeid med «Stor og Sterk- prosjektet i kommunen. Bergen og Bodø har faste trimturer i bymarka i samarbeid med bydelene og voksenopplæringen hvor målet er deltakelse på 7 fjells- og 3 fjells-turene.

Rena og Omegn Turistforening og Åmot kommune tente på ideen om å starte opp små lokale nærturgrupper i tettstedene og har i dag 10 ulike grupper som hver uke møtes til fast tid og sted i nabolaget. Hver mosjonsgruppe har to Turvenner som har ansvar for turer i sitt nærmiljø. Tanken er at det skal være mindre farlig» å si ja til en rolle som turvenn fremfor turleder og at en med begrepet stiller seg mer på linje med de øvrige deltakerne. Utviklingen av Rena-modellen i turreseptprosjektet hatt meget stor betydning for arbeidet med å finne frem til gode lavterskeltilbud i nærområdene. Sammen med frisklivs-samarbeidet er den blitt presentert for folkehelseplanleggere og koordinatorer på ulike konferanser og møter i Norge. Flere kommuner, Tjukkasgjengen ol har nå startet opp tilsvarende tilbud.  Mosjonsgrupper m/Turvenner fikk i 2010 tildelt DNTs «Dørstokkpris». Mange foreninger har supplert tilbudet sitt med postkasse-trim eller turposter for alle.

Her er en film om prosjektet: http://vimeo.com/35740481

Suksessfaktorer for lavterskeltilbudene utviklet i Turresept-prosjektet har vært:

Det er stengt for kommentarer.