Aktiv i 100 – et samarbeid på tvers av sektorer

Hver uke møtes godt voksne i Bergen og Oslo for å gå formiddagstur i egen bydel. Turansvarlige er frivillige seniorer som er godt kjent i området og som følges opp av ansatte i den lokale turistforeningen. Målet er å motivere til naturopplevelse og fysisk aktivitet ved å starte opp trygge og sosiale turmiljøer i nabolaget. Slik blir «dørstokkmila» avkortet. Aktiv i 100 har deltakere som har gått fra ingen turer til tre ukentlige spaserturer. Fast tid for mosjon, fellesskap og trygghet er viktig motivasjonsfaktorer for å delta.

Et vellykket samarbeid bygger på gjensidig tillit og tydelige avtaler mellom partene.

Et vellykket samarbeid bygger på gjensidig tillit og tydelige avtaler mellom partene.

Samarbeid gir de beste resultater

Det er mange samarbeidspartnere i prosjektet «Aktiv i 100». Byrådet ved Helse- og Omsorgskomiteen i Bergen Kommune støtter folkehelsetiltaket, som også inngår i Bergen Turlags partnerskapsavtale med Hordaland Fylkeskommune. I Oslo arbeides det med en tilsvarende partnerskapsavtale for å gjøre tilbudene bærekraftige og klargjøre innsats og ansvarsfordeling mellom Oslo kommune og DNT Oslo og omegn.  Det er viktig med gjensidig tillit og avtaler på overordnet nivå som gir tydelige føringer for samarbeidet i den enkelte bydel. I Bergen er prosjektet presentert for kommuneoverlegen og fysio-ergotjentesten. Informasjon er sendt ut via fastleger, tannleger og helsestasjoner. Erfaringer fra prosjektet så langt viser behov for langsiktige samarbeidsavtaler for å sikre at ikke økonomi setter en stopper for dette populære tilbudet.

Flere turgrupper er på gang

DNTs nærturgrupper er viktige bidrag til kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid. I Aktiv i 100 er Frisklivssentraler, Frivillighetssentraler, Seniorsentra og Eldreråd viktige rekrutteringsarenaer for å nå deltakere og fremtidige turledere. Gjennom samarbeid med Seniorsaken, Pensjonistforbundet og andre humanitære organisasjoner er vi i gang med å danne flere Aktiv i 100-grupper der seniorer og andre frivillige bidrar i folkehelsearbeidet for gjensidig turglede.

Det er stengt for kommentarer.